MeFiGo vzw  ©2007 - 2016  Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid

fietsen in de Mechelse regio

laatste update: 3/3/16

Mefigo VZW respecteert uw privacy overeenkomstig de geldende wetgeving, met name de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.